PAKALPOJUMI

DARBA AIZSARDZĪBA

Darba aizsardzība – nodarbināto drošība un veselība darbā (20.06.2001. LV Darba aizsardzības likums, 1.pants)

Darba aizsardzības galvenais uzdevums ir garantēt nodarbināto drošību un veselību darbā, tāpēc ikvienā uzņēmumā, kurā ir kaut viens nodarbinātais, nepieciešams ieviest normatīvajiem aktiem atbilstošu darba aizsardzības sistēmu. Šī sistēmas pamatā ir darba vides risku izvērtēšana (kura jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā) un tai pakārtota darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde. SIA GRIF filiāles SAFEWORK.LV kompetentie speciālisti ir veikuši risku izvērtēšanu visu nozaru uzņēmumos, kā arī var nodrošināt kvalitatīvu visu ar darba aizsardzību saistīto dokumentu izstrādi.

SAFEWORK.LV piedāvātie pakalpojumi:

Esošās darba aizsardzības sistēmas audits*;

Darba risku izvērtēšanu visās darba vietās
un pārskatu sagatavošana*, t.sk.:

  • Darba vietu apsekošana un darbinieku intervēšana vai anketēšana;
  • Indikatīvo mērījumu veikšana (troksnis, apgaismojums, mikroklimats);
  • Laboratorisko mērījumu organizēšana;

Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde*;

 

Darba vides iekšējās uzraudzības (DVIU) organizēšana, t.sk. drošības pārbaužu veikšana;

Darba aizsardzības un ugunsdrošības dokumentācijas sagatavošana un uzturēšana;

Darbinieku obligāto veselības pārbaužu organizēšana;

Instruktāžas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā;

Nodarbināto evakuācijas mācības;

Darbā notikušo nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana, uzņēmuma pārstāvēšana VUGD un VDI  (DVIU ietvaros);

Konsultācijas ar darba aizsardzību saistītu jautājumu risināšanā;

Citi DA pakalpojumi.

 

Pieteikties pakalpojumiem

* – minimālais pakalpojumu kopums, noslēdzot līgumu par darba vides risku izvērtēšanu.

Arī tad, ja Jūsu uzņēmuma jau ir DA speciālists vai par darba aizsardzību atbildīgā persona, atsevišķus darbu posmus Jūs variet uzticēt SAFEWORK.LV komandai! SAFEWORK.LV variet piesaistīt arī gadījumos, kad šaubaties par cita uzņēmuma (vai speciālista) sniegtā pakalpojuma kvalitāti un vēlaties pārliecināties, vai Jūsu uzņēmumā DA sistēma reāli darbojas. Iespējamie pakalpojumi:

  • Darba aizsardzības sistēmas tematisko audits;
  • Darba vides risku izvērtēšana (gadījumos, ja Jūsu DA speciālista kvalifikācijas līmenis nav atbilstošs darba vides risku izvērtēšanai);
  • Darba vides iekšējās uzraudzības pārbaužu veikšana
    (gadījumos, ja vēlaties papildus kontroli savā uzņēmumā);
  • Darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde;
  • Struktūrvienību vadītāju apmācības u.c.

Slēdzot līgumu par darba aizsardzības pakalpojumiem, tajā iespējams iekļaut arī ugunsdrošības

un civilās aizsardzības pakalpojumus!

Pieteikties pakalpojumiem

UGUNSDROŠĪBA

Vienlaicīgi ar darba aizsardzības sistēmas izveidi, ir vērts ķerties klāt ugunsdrošības  jautajumu sakārtošanai, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

SAFEWORK.LV speciālisti Jūsu uzņēmumā var nodrošināt:

Ugunsdrošības instrukciju un rīcības
plāna izstrādi;

Nodarbināto instruktāžas ugunsdrošībā;

Evakuācijas plānu izstrādi;

Nodarbināto evakuācijas mācības;

Par evakuāciju atbildīgo darbinieku praktiskās apmāības;

Praktiskās apmācības rīcībai
ar ugunsdzēšamajiem aparātiem;

Civilās aizsardzības plānu izstrādi, u.c.

Pieteikties pakalpojumiem

Slēdzot līgumu par ugunsdrošības pakalpojumiem, tajā iespējams iekļaut arī darba aizsardzības un civilās aizsardzības pakalpojumus.

CIVILĀ AIZSARDZĪBA

Atbilstoši Civilās aizsardzības likuma 13.pantam, ja komersanta telpās vienlaicīgi var uzturēties 50 un vairāk cilvēki (gan darbinieki, gan apmeklētāji) vai komersanta objekts ir paaugstinātas bīstamības objekts, komersantam jāizstrādā civilās aizsardzības pasākumu plāns.

Objekta apsekošanu;

Civilās aizsardzības plāna izstrādi un saskaņošanu;

 Nodarbināto evakuācijas mācības;

Par evakuāciju atbildīgo darbinieku praktiskās apmācības.

Pieteikties pakalpojumiem

Slēdzot līgumu par civilās aizsardzības pakalpojumiem,
tajā iespējams iekļaut arī darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus.

EN